โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน

ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตราฉัตร บริษัทฯ ต้องการที่จะมีแหล่งผลิตข้าวที่มั่นใจในคุณภาพวัตถุดิบ เพราะบริษัทฯ ต้องรักษามาตรฐานของข้าวตราฉัตร ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงปัญหาด้านการตลาดของ เกษตรกรไทย จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะรวมเอาจุดเด่นของเกษตรกร ‘ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะปลูกข้าว’ และบริษัทฯ ที่มี ‘ความชำนาญเรื่องตลาด’ เข้าด้วยกัน นับเป็นการทำธุรกิจที่เกื้อกูลกัน โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรของไทย จึงเกิดเป็น “โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืนชนิดต่างๆ” ขึ้นมา

 • โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน (ข้าวหอมมะลิ)

  มุ่งเน้นให้ความรู้ในการปลูกข้าวหอมมะลิอย่างถูกวิธี ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ GAP ของกรมการข้าว มีทีมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำลงพื้นที่ คอยให้คำปรึกษาตลอดทุกๆ กระบวนการผลิต และบริษัทฯ รับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรสมาชิก ในราคานำตลาด บวกเพิ่มอีก 300 บาทต่อตัน เพื่อช่วยให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนในระบบการเกษตรกรรมของไทย

  เข้าร่วมโครงการ
 • โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน (ข้าว กข43)

  สร้างรูปแบบการผลิตข้าวของเกษตรกรสมาชิก เชื่อมโยงกับการตลาดของบริษัทฯ โดยมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตคืน 100% จากเกษตรกรสมาชิก และทุกๆ กระบวนการผลิต เกษตรกรสมาชิกมั่นใจได้ ว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากทีมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำของบริษัทฯ ที่ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และนำเทคโนโลยี Laser Land Leveling ปรับระดับพื้นที่แปลงนา มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรสมาชิก ลดความเสียหาย ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลิตข้าวออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนในระบบการเกษตรกรรมของไทย

  เข้าร่วมโครงการ
 • โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน (ข้าวญี่ปุ่น)

  สร้างโมเดลใหม่วงการข้าวไทย เพราะเป็นข้าวญี่ปุ่นที่คนไทยปลูกเอง ขายเอง และบริโภคเอง พร้อมเชื่อมโยงกับการตลาดบริษัทฯ ประกันราคารับซื้อผลผลิตคืน 100% จากเกษตรกรสมาชิก ก่อนเริ่มโครงการฯ เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตข้าว และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร อีกทั้งบริษัทฯ ส่งทีมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำของบริษัทฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูกอีกด้วย เพราะข้าวญี่ปุ่นสามารถปลูกได้ 2 รอบต่อปี ทั้งฤดูนาปี และนาปรัง จึงทำให้ผลผลิต และราคาจำหน่ายผลผลิตต่อไร่ มากกว่าข้าวประเภทอื่นๆ ที่ปลูกช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยความที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ ทำให้เกษตรกรสมาชิกดึงศักยภาพมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

  เข้าร่วมโครงการ
 • โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน (ข้าวปทุมธานี1)

  สร้างรูปแบบการผลิตข้าวของเกษตรกรสมาชิก เชื่อมโยงกับการตลาดของบริษัทฯ โดยมีการรับซื้อผลผลิตคืน จากเกษตรกรสมาชิก ในราคานำตลาด และทุกๆ กระบวนการผลิต เกษตรกรสมาชิกมั่นใจได้ ว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากทีมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำของบริษัทฯ ที่ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และนำเทคโนโลยี Laser Land Leveling ปรับระดับพื้นที่แปลงนา มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรสมาชิก ลดความเสียหาย ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลิตข้าวออกมามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนในระบบการเกษตรกรรมของไทย

  เข้าร่วมโครงการ