โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว

ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตราฉัตร บริษัทฯ ต้องการที่จะมีแหล่งผลิตข้าวที่มั่นใจในคุณภาพวัตถุดิบ เพราะบริษัทฯ ต้องรักษามาตรฐานของข้าวตราฉัตร ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงปัญหาด้านการตลาดของ เกษตรกรไทย จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะรวมเอาจุดเด่นของเกษตรกร ‘ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะปลูกข้าว’ และบริษัทฯ ที่มี ‘ความชำนาญเรื่องตลาด’ เข้าด้วยกัน นับเป็นการทำธุรกิจที่เกื้อกูลกัน โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรของไทย จึงเกิดเป็น “โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวชนิดต่างๆ” ขึ้นมา

วีดีโอ

ดูทั้งหมด