ข่าวและกิจกรรม

ทีมงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และทีมงาน Seed (เมล็ดพันธุ์) ร่วมจัดกิจกรรม “อบรมเรื่องการผลิตพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน”

ทีมงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ และทีมงาน Seed (เมล็ดพันธุ์) ร่วมจัดกิจกรรม “อบรมเรื่องการผลิตพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน” แก่เกษตรกรที่หมู่ 9 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่ 9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน

โดยมีอบรมสมาชิกเกษตกรในโครงการเเปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรสมาชิกผู้ปลูกพันธุ์หอมมะลิ 105 ตรา ผู้ใหญ่ลี ”อบรมเรื่องการผลิตพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน” ได้รับเกียรติอาจารย์สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเเละผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว เข้ามาอบรมและมีการ Work Shop ลงแปลงนาเกษตรกร เเปลงเมล็ดพันธุ์ ข้าวมะลิ 105 ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความรู้ข้อมูลใหม่ๆ จากการอบรมในครั้งนี้ มาปรับใช้ในแปลงนาข้าวของตัวเอง เพื่อทำให้ผลผลิตดีขึ้น ข้าวดี รายได้ก็ดี แถมได้ส่งต่อข้าวคุณภาพดีให้ผู้บริโภคทานด้วย