ข่าวและกิจกรรม

งานเปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงสีข้าวสุพรรณบุรี ) นำทีมโดยคุณปิยะ กุมารา ผู้จัดการทั่วไปและทีมงานส่งเสริมการปลูกข้าว (ประชารัฐ แปลงใหญ่ข้าว ) เข้าร่วมงานเปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2 บริเวณศูนย์วิจัยข้าว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธานในการเปิดงานฯ ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการโยนกล้าแปลงนาสาธิต และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสระน้ำ