ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

03
พ.ย.
ทอดผ้าพระกฐิน ๒๕๖๑

นโอกาสที่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินให้ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยดร.เอี่ยม งามดำรงค์ รองประธานอาวุโส อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น.

ในการโดยเสด็จพระกุศลในครั้งนี้ ชาวชุมชนวังแดงใต้และพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา นำโดยคุณสุเมธ  ภิญโญสนิท พร้อมผู้บริหาร  พนักงานและครอบครัว จากข้าวตราฉัตรและปุ๋ยซี.พี.หมอดิน รวบรวมทุนทรัพย์จำนวน ๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท  เพื่อนำไปปฏิสังขรณ์อุโบสถและเสนาสนะ ยังประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์และชาวชุมชนต่อไป