ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

28
มิ.ย.
สนับสนุนเติมฝันเยาวชนอัจฉริยะ ก้าวสู่ปีที่ 14

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ทีทางบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (หรือ ข้าวตราฉัตร) เป็นผู้สนับสนุนหลัก โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (หรือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ) และเป็นบริษัทเอกชน เพียงรายเดียวที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 14 ปี

นายฐิติ  ลุจินตานนท์   รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าข้าวต่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ขอขอบคุณทางสสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมความสามารถทางด้านวิชาการ ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเติมฝันให้แก่เด็กไทย พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ผู้มีความสามารถทางปัญญาให้กลายเป็นเด็กอัจฉริยะ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มนี้เติบโตและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งมองเห็นว่านโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” จากรัฐบาลนั้น โดยยึดหลักการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นต้องอาศัยกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ที่จำเป็น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยหนึ่งในโครงการสำคัญ คือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ และสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เด็กๆ เหล่านี้ ให้เกิดการพัฒนาขึ้นได้นั้น คือสถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว ท้ายสุด ข้าวตราฉัตร ขอส่งกำลังใจให้กับผู้แทนประเทศไทย คว้าชัยชนะและนำเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยของเรา
     นางสาวณัฐชา ศรีวัชพงศ์ ผู้แทนแข่งขันวิชาชีววิทยา โอลิมปิกวิชาการ ให้สัมภาษณ์ว่า ในเรื่องของการเตรียมพร้อม ผู้แทนทุกคนมีการเตรียมพร้อมด้วยการเข้าค่าย และมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยคอยสอนคอยให้ความรู้และฝึกให้ทำข้อสอบเก่า ฝึกทำแลปต่างๆ  ส่วนนี้ก็จะช่วยเสริมให้มีความมั่นใจขึ้น เรามั่นใจเราจะทำให้เต็มที่  แต่ในการแข่งขันก็มีหลายปัจจัยซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ นอกจากเราจะมั่นใจแล้วแต่เราก็จะต้องมีความเตรียมพร้อมในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย จากการที่เราได้เตรียมตัวมาตลอดจนถึงใกล้แข่งขันเราได้ทั้งประสบการณ์ ความรู้ และความมั่นใจที่จะไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และความรู้ที่เราได้สะสมเราก็มั่นใจว่าจะนำความรู้ตรงนี้ มาช่วนกันร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ
ส่วนในมุมมอยุค 4.0 เป็นยุคของด้านนวัตกรรม เพราะทุกอย่างตรงนี้จะอยู่ในเรื่องของความคิดมากกว่าแรงงาน จะเห็นได้ว่าในยุคนี้เริ่มมีการเปิดกว้างในสังคมมากขึ้น  ให้เด็กมีกิจกรรมที่หลากหลายช่วยกันพัฒนาความคิด ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทย เริ่มมีความคิดที่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้เป็นประเทศทพัฒนาดีได้
     โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือ สสวท.) ร่วมกับบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด จัดส่งแข่งขันวิชาการเยาวชนจากประเทศต่างๆ ใน 7 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ การจัดแข่งขันทางวิชาการ จะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะความสามารถด้านปัญญาของเยาวชนสู่เวทีระดับโลก
     ในปีนี้ ข้าวตราฉัตร ให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท (ข้าวตราฉัตรให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 14 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 16 ล้านบาท)