.

เกี่ยวกับเรา > ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชไร่ครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในการทำงาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดมุ่งมั่นพัฒนา ขีดความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดความแก่พนักงานทุกๆคน ส่งเสริมการมีนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ดูแลการผลิตที่เป็นมิตรและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร

 

ประสิทธิ์  ดำรงชิตานนท์


รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
 

 

ด้านสังคม

ด้วยตระหนักถึงว่าองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ การเจริญเติบโตของประเทศ องค์กรจึงให้ความสำคัญในการดูแลสังคม  ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตที่ไม่ ทำลายสิ่งแวดล้อม

ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

สิ่ง หนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ให้ดำรงอยู่ในความดี นั่นก็คือ “ศาสนา” ซึ่งทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน โดยไม่เบียดเบียน ซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรและเมตตาต่อกัน ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างคนเก่งและเป็นคนดีในสังคม โดยเริ่มจากพนักงานในองค์กรและขยายสู่สังคม ดัง นั้นองค์กรจึงให้ความสำคัญ “ศาสนา” ในการนำมาพัฒนาและยกระดับจิตใจ พนักงานในองค์กร สังคมและชุมชน จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านการเรียนรู้

ปัจจัย ที่สำคัญของการเจริญเติบโตของประเทศชาติ คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของคนในประเทศ ดังนั้นการ เรียนรู้ จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น เท่าทันในกระแสโลกและที่สำคัญทำให้เรารู้จักประเมินตนเองว่าเรามีความเก่ง และความ  สามารถมากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกับองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่อง “การเรียนรู้” ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการ เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมให้เกิดกับคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทย

 

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392