ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
ต.ค.
ข้าวตราฉัตร ภายใต้ โครงการ ข้าวไทย เด็กไทย สนับสนุนการจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

ข้าวตราฉัตร ภายใต้
โครงการ ข้าวไทย เด็กไทย

สนับสนุนการจัดงาน
3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ (สอวน.) และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ”

เพื่อกระตุ้น และเผยแพร่ให้นักเรียน ได้รู้จักโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น

โดยข้าวตราฉัตร สนับสนุนผ่าน 2 กิจกรรมหลักภายในงาน ได้แก่

สนับสนุนเงินรางวัล มอบให้กับผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย กิจกรรม Mini Science and Math Olymplads

สนับสนุนการจัดงานสัมมนา “เด็กไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีความสุข” ปี 2 รวมมูลค่า การสนับสนุนกว่า 500,000 บาท