ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

31
ส.ค.
รักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก ปีที่ 2 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

รักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก ปีที่ 2
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 

คุณนิพนธ์ กสิพร้อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด นำ CSR SPIRIT จัดกิจกรรม รักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก ปีที่ 2 เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 69,999 ตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์บ่ออนุบาลลูกปลาจาก คุณศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในการเตรียมพร้อมก่อนฤดูน้ำหลาก เพื่อขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนปลาในธรรมชาติ 

ต่อเนื่องด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ยืนต้นในสวนป่า โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 371 ต้น ให้ CSR SPIRIT ลงทะเบียน QR Code ในการปลูกเพื่อให้สามารถติดตามการเจริญเติบโต 

โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมใจ การผนึกกำลังจากหน่วยปฏิบัติงานจากอาคารเอไอเอ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์(สีลม) โรงงานข้าวนครหลวง โรงงานข้าววังแดง โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี งานผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ รวมจำนวน CSR SPIRIT 200 คน 

เพราะ เรา สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://www.facebook.com/robraionline/ 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th