ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

02
ต.ค.
อบรมความรู้ โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 3

คุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นำคณะ CSR SPIRIT จิตอาสา จัดกิจกรรมให้ความรู้ นักเรียน เป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เรื่อง การเตรียมตัวก่อนการเก็บเกี่ยว การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินราคา และการจัดการขยะ

โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ฐาน นักเรียนสามารถเข้าใจรูปแบบและวิธีการจัดการแปลงนาที่เข้าใจง่ายผ่านเกมในแต่ละฐาน เมื่อข้าวเข้าสู่ระยะพลับพลึง ต้องเตรียมการเก็บเกี่ยว หลังตากข้าวต้องเตรียมตรวจสอบวัดความชื้น การคัดข้าวเมล็ดเขียว เมล็ดแดง แยกสิ่งเจือปน และนำมาประเมินราคาการซื้อขาย ทำให้เข้าใจหลักการซื้อขายและกลไกราคาข้าว เมื่อข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวจากแปลงนาที่ปลูกไว้ ข้าวที่มีคุณภาพดีจะได้ราคาที่สูงขึ้น การเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากประสบการณ์จริง บนแปลงนา 5 ไร่ ในโรงเรียนสร้างการปลูกฝังความรู้ให้ลูกหลานชาวนาอันจะเป็นอนาคตการเกษตรไทยที่แข็งแรงและยั่งยืนต่อไป