ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

04
ก.ค.
โครงการข้าวไทยเด็กไทย

โครงการข้าวไทยเด็กไทย สนับสนุน โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ “รร.บ้านกอย จ.ศรีสะเกษ” คุณวิทยา บุญบำรุง ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นำ CSR SPIRIT กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังทีมงานขายปุ๋ยซี.พี.หมอดินและสำนักความยั่งยืนองค์กร ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ (การทำนา) เพื่อพัฒนาเยาวชนชุมชนต้นน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนบ้านกอย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ผ่านการเรียนรู้กิจกรรม action learning 4 ฐาน ประกอบด้วย การตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงดินจากผู้เชี่ยวชาญ ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน, ความรู้การปลูกข้าวด้วยระบบ GAP, เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบต่างๆ และความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าว เพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้การทำนาสู่เยาวชนลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกต้องและสามารถต่อยอดแนวคิดสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่พัฒนาวิชาชีพที่สำคัญของประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยนำไปสู่ความยั่งยืน
#ข้าวไทยเด็กไทย #ข้าวตราฉัตร