ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

27
ก.พ.
เปิดบ้านต้อนรับลูกค้าบริษัท PAZO AND HEB ประเทศ MAXICO

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับลูกค้าบริษัท PAZO AND HEB ประเทศ MAXICO และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น