ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
ก.พ.
รักสดใหม่เหมือนข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร

" รักสดใหม่เหมือนข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร " ลุ้นรับ แพคเกจ City Tour in Singapore 2 วัน 1 คืน จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561
** ลุ้นรับ แพคเกจ City Tour in Singapore 2 วัน 1 คืน จำนวน 4 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
มูลค่ารวมกว่า  100,000 บาท

ประกาศผล วันที่ 25 มีนาคม 2561
- ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 จนถึงเวลา 23:00 น. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ตามวันที่กำหนด ผู้จัดกิจกรรมถือว่าคุณสละสิทธิ์ และขอให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีลำดับต่อไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม:     

  • Like Page และ Share Ad กิจกรรม ใน Facebook ข้าวตราฉัตร โดยตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะ
  • เขียน Caption หรือ คำบรรยาย “ทำอย่างไรถึงทำให้ความรักของคุณนั้นสดใหม่อยู่เสมอ”
  • พร้อม Tag คนที่คุณรักอย่างน้อย 1 คน พร้อมติด Hashtag #รักสดใหม่กับข้าวตราฉัตร
  • Capture ภาพ AD กิจกรรมที่คุณแชร์ ส่งมายืนยันสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม 2 ช่องทาง ดังนี้                 

1) Comment ใต้ Ad กิจกรรม ใน Facebook  
2) Line ข้าวตราฉัตร
 (หมายเหตุ: ต้องส่งมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ช่องทาง 

เกณฑ์การตัดสิน :

  • ผู้ที่มียอด Like + Share + Comment ในช่องทาง Facebook มากที่สุด
  • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ได้

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล :
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มี    สิทธิ์อ้างว่ากระทำผิด เพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี โดยขอสงวนสิทธิ์ การให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ทำครบเงื่อนไขตามกติกาที่  กำหนดเท่านั้น
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามข้อกฎหมาย
- ผู้ที่ได้รับรางวัล ยืนยันรับสิทธิ์  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 พร้อมส่งข้อมูลของตนเอง และผู้ที่ร่วมเดินทางใน Inbox  Facebook ข้าวตราฉัตร เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
      1) ชื่อ – นามสกุลจริง (ภาษาอังกฤษ)
      2) วัน/เดือน/ปีค.ศ. เกิด
      3) หน้าเล่ม Passport
      4) เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
      5) E-mail เพื่อทีมงานสามารถติดต่อกลับได้
      6) ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ส่งข้อมูลมครบถ้วนในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีลำดับต่อไป โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- หากมีผู้ที่เล่นได้คะแนนเท่ากัน ขอให้สิทธิ์ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อน
- ได้รางวัลจะต้องเป็นหนึ่งรางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และ        ได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ     ล่วงหน้า โดยของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือเอามูลค่าของรางวัลตาม ประกาศไว้เป็นสำคัญ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของทุกๆ คะแนน หากกรรมการพิจารณาแล้วว่าการร่วมกิจกรรม มิได้เป็นไปด้วยความสุจริต ทุกกรณี ทางคณะกรรมการขอตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมหรือเรียกคืนของรางวัลทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีคะแนนในลำดับถัดไป (กรุณาตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านให้สามารถตรวจสอบได้)"
- ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ และ/หรือเผยแพร่รูปรายชื่อ ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า