ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
ส.ค.
เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ " เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

โครงการประกวดเรียงความ “ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ”
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท


กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ   

 1. 1.ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)
 2. 2.ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า)
 3. 3.ประชาชนทั่วไป


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งประกวด

 • ประกวดเรียงความในหัวข้อ “ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง  เพื่อสุขภาพ ” ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “ Angsana New ” ขนาด 16ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ ประชาชน บุคคลทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของคนอื่น เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนและสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน/1พันธุ์ข้าว เท่านั้น

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด 

 • ผู้สนใจส่งผลงานประกวด เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) หรือ ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า)หรือ ประชาชนทั่วไป

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

 1. 1.ใบสมัคร (download)
 2. 2.แบบฟอร์มการเขียนผลงาน (download)


รางวัลการประกวด สำหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร

 • รางวัลชนะเลิศ ( จำนวน 1รางวัล)โล่พระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน  50,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( จำนวน 1 รางวัล  ) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล จำนวน  30,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( จำนวน 1รางวัล  ) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล จำนวน  20,000  บาท
 • รางวัลชมเชย ( จำนวน 2 รางวัล  ) เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล จำนวน  10,000  บาท


ระยะเวลาการส่งผลงาน
สามารถส่งเรียงความพร้อมแนบใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2560 – วันที่ 31 มีนาคม  2561


ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง

 1. 1.Email : ricefoundthailand@yahoo.com
 2. 2.ทางไปรษณีย์ ณ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900การคัดกรอง และ ประกาศผลรางวัล

 • หลังจากหมดเขตการส่งผลงาน คณะกรรมการจะใช้เวลาคัดกรอง เป็นเวลา  3 เดือน
 • ประกาศผลการประกวด  เดือน พฤษภาคม 2561  ทางเว็ปไซต์ www.thairice.org และ www.khaotrachat.com
 • เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน  2561

  
ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเรียงความได้อีกหนึ่งช่องทางที่  www.thairice.org
#ข้าวตราฉัตร  #เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง