ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
ส.ค.
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟปี2560

เตรียมความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานและซักซ้อมแผนการสั่งการ โดยได้รับการอบรมจากหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานและซักซ้อมแผนการสั่งการ  โดยได้รับการอบรมจากหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ฝ่ายอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)