ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
พ.ค.
โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ

คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ ( ระดับปฎิบัติงาน ) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร

คณะทำงานโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ ( ระดับปฎิบัติงาน ) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร
-กลุ่มแปลงใหญ่ ต.เดิมบาง
-กลุ่มเกษตรกร ต.นางบวช ( นำโดยเทศบาล ต.เดิมบาง ) เข้าศึกษาดูงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบ

โดยมีหัวข้อการจัดอบรมให้ความรู้ดังนี้
1.การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
2.การอบรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3.สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อราบิวเรีย
4.การใช้น้ำหมักย่อยสลายเศษฟางข้าวในนา
5.การรับลงทะเบียนปลูกข้าวปทุมธานี 1 รุ่นนาปี 60 ( ครั้งที่ 2 )

สรุปการลงทะเบียนเกษตรกรแจ้งลงทะเบียนปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 98 ราย พื้นที่ 2,335 ไร่