ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

08
พ.ค.
สายธารน้ำใจไถ่ชีวิตโคกระบือ

ถวายเงินสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 40 ตัว รวมเป็นเงิน1,146,369 บาท พร้อมมอบข้าวหอมมะลิตราฉัตรให้กับผู้สูงอายุ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อมอบให้เกษตรกรส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเฝ้ารับเสด็จ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ( ข้าวโพด ) เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวบรวมทุนทรัพย์จากผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว โดยคุณวิทยา ศรีอารีรักษ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ทูลเกล้าถวายเงินสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 40 ตัว รวมเป็นเงิน1,146,369 บาท พร้อมมอบข้าวหอมมะลิตราฉัตรให้กับผู้สูงอายุผ่าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมสุขอานามัยในบริโภคของผู้สูงอายุ โดยมีพนักงานจิตอาสา CSR SPIRIT ร่วมออกบูทอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน