ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ส.ค.
งดเศร้า เข้าพรรษา

ในฐานะที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ มีคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจได้ดี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อยกระดับจิตใจของพนักงานในองค์กร ให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่สร้างปัญหาและไม่เป็นภาระต่อสังคม

พร้อมทั้งยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ตามค่านิยมองค์กร ( 6 Core Values ) ควบคู่กับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 2559 วัดที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้แก่ วัดท่าเตียน วัดเดิมบาง วัดปากน้ำ วัดประชุมสงฆ์ และวัดเขาใหญ่