ด้านสังคม

CPCRT เย็นฉ่ำทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗

April 12 2024

CPCRT เย็นฉ่ำทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗
ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์
สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวอวยพรผู้บริหารและพนักงาน โดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพสักการะบูชา พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก ๆ คนและครอบครัว มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งปวง คิดทำสิ่งใดที่ชอบด้วยธรรม ขอให้ประสบความสำเร็จตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไป เป็นสิริมงคลต้อนรับมหาสงกรานต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม

CPCRT ขอร่วมเฉลิมฉลององค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่ ๔ ของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ขอร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์ อันทรงคุณค่าของไทย ให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นพลัง Soft Power ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Cr.สำนักธุรการ