ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

RU Blog

Stir Fried Pork Rind with Cashews Nuts

Stir Fried Pork Rind with Cashews Nuts

Oyster Sauce                            3          tablespoon(s)

Soy Sauce                                2          tablespoon(s)

Sugar                                       1          tablespoon(s)

Oil                                            1          tablespoon(s)

Chopped Garlic                         1          teaspoon(s)

Onion                                       1/2       

Straw Mushroom                       50         grams

Pork Rind                                  50         grams

Fried Cashews Nuts                  2          tablespoon(s)

Fried & Dried Red Goat Pepper  1          tablespoon(s)

Spring Onion                             2         

Red Goat Pepper                      2          teaspoon(s)

Brown Rice                               200       grams

 

1. Mix together oyster sauce, soy sauce and sugar.

2. Grease the pan with oil, add garlic and fry until fragrant. Then add onion and straw mushrooms and fry until done.

3. Add the mixed sauce, pork rind, cashews nuts, fried & dried red goat pepper, spring onions and red goat pepper. Mix all together.

4. Serve with brown rice.

 

炸猪皮炒腰果

蚝油                  3          汤匙

酱油                  2          汤匙

糖                     1          汤匙

油                     1          汤匙

剁大蒜              1          茶匙

洋葱                  1/2        个

草菇                  50         克

炸猪皮              50         克

炸腰果              2          汤匙

炸干指天椒        1          汤匙

葱                     2          根

指天椒              2          茶匙

糙米                  200       克

 

1.将蚝油,酱油和糖混合在一起。

2.将油倒入锅中,然后炒大蒜至香。再加洋葱和草菇,炒至煮熟。

3.加入准备好的酱汁、炸猪皮、腰果、炸干指天椒、葱和指天椒,然后搅匀在一起。

4.配上糙米一起食用。