ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

CSR

มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจดูแลพนักงาน ดูแลการผลิตที่เป็นมิตรและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อนำมาพัฒนองค์กร

ด้านสังคม

ช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตที่ไม่ ทำลายสิ่งแวดล้อม

ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

องค์กรให้ความสำคัญในการนำ “ศาสนา” มาพัฒนาและยกระดับจิตใจ พนักงานในองค์กร โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านการเรียนรู้

ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการ เรียนรู้ เท่าทันในกระแสโลกและรู้จักประเมินตนเองว่าเรามีความเก่ง และความสามารถมากน้อยเพียงใด

ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม

โรงงาน ข้าว ซี.พี. รับรองคุณภาพ ด้วยรางวัล อย. ควอลิตื้ อวอร์ด
CSR
February 18 2021

โรงงาน ข้าว ซี.พี. รับรองคุณภาพ ด้วยรางวัล อย. ควอลิตื้ อวอร์ด

“ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “พนมมือติดดาว” 4 ปีต่อเนื่อง
CSR
February 18 2021

“ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “พนมมือติดดาว” 4 ปีต่อเนื่อง