ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

ร่วมส่งแรงใจ

เชียร์แบดไทยสู่แชมป์โลก

CSR

มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจดูแลพนักงาน ดูแลการผลิตที่เป็นมิตรและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อนำมาพัฒนองค์กร

ด้านสังคม

ช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตที่ไม่ ทำลายสิ่งแวดล้อม

ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

องค์กรให้ความสำคัญในการนำ “ศาสนา” มาพัฒนาและยกระดับจิตใจ พนักงานในองค์กร โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านการเรียนรู้

ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการ เรียนรู้ เท่าทันในกระแสโลกและรู้จักประเมินตนเองว่าเรามีความเก่ง และความสามารถมากน้อยเพียงใด

กิจกรรมเพื่อสังคม

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ.พระนครศรีอยุธยา
CSR
May 26 2024

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ปีที่ 20
CSR
May 19 2024

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ปีที่ 20

สร้างสุขผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี
CSR
March 26 2024

สร้างสุขผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/66 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
CSR
January 30 2023

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/66 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CSR
February 9 2023

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 โรงเรียนบ้านกรงปีนัง จ.ยะลา
CSR
February 10 2023

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 โรงเรียนบ้านกรงปีนัง จ.ยะลา