ด้านสังคม

ข้าวตราฉัตรมอบข้าวสนับสนุนค่ายอาสา 7 ค่าย ในโครงการ “ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน“

May 26 2024

ข้าวตราฉัตรมอบข้าว สนับสนุนค่ายอาสา 7 ค่าย ในโครงการ “ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน” (Young Leadership Development) เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้นำไปต่อยอด สร้างสรรค์ งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2. ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ชมรมอาสาพัฒนาเพื่อเด็กด้อยโอกาส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. อาสาสมัครหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ข้าวตราฉัตร #ค่ายอาสา #มหาวิทยาลัยมหิดล #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Young Leadership Development