ด้านสังคม

ประทานผ้าพระกฐิน ๒๕๖๖

October 30 2023
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดพระเมตตาให้  นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ และคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เข้าเฝ้ารับผ้าไตร ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่ออัญเชิญไปทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๒๕/๑๑/๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น.
พร้อมกันนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตา มอบผ้าไตร ให้ผู้บริหารอัญเชิญไปทอดผ้ากฐินสามัคคี ๓ วัดดังนี้
     ๑.วัดปลั่งเจตนาราษฎร์ จ.ลพบุรี
     ๒.วัดสำมะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา
     ๓.วัดพระนอน จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์