ด้านสังคม

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัล CSR SPIRIT Reward ประจำปี 2566

March 26 2024

คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ มอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตร CSR SPIRIT Reward 2566 ให้แก่พนักงานจิตอาสาและคณะทำงานจิตอาสาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 53 คน จากผลการเก็บชั่วโมงอาสาสมัคร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2566 โดยสะสมชั่วโมงจิตอาสา 10,483 ชั่วโมง ผ่าน 101 กิจกรรม

เพื่อสร้างเครือข่ายงานอาสาสมัคร คนดีและคนเก่ง พร้อมกันนี้สร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงานที่เสียสละอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอร่วมภาคภูมิใจกับพนักงานทุกท่าน